Change language:

Szanowni Państwo

Witamy na stronie aukcji polskich koni wierzchowych. Pierwsza aukcja została zorganizowana w 2014 roku podczas Cavaliady w Poznaniu.

Kolejna edycja odbyła się w grudniu 2015 r. także podczas poznańskiej Cavaliady.

Już dzisiaj Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie mają przyjemność zaprosić Państwa do przesyłania ofert do kolejnej edycji aukcji polskich koni wierzchowych, która odbędzie się podczas Cavaliady w Poznaniu w grudniu 2016 r.

Ta inicjatywa to przejaw działania na rzecz rozwoju "przemysłu konnego", którego istotnym elementem jest rynek aukcyjny. Uważamy, że przedstawione konie stanowią dobry materiał i praca włożona w ich przygotowanie do użytkowania wierzchowego pozwoli przyszłym nabywcom dosiadać tych koni z pełną satysfakcją.

Organizatorzy
Patronat medialny:
Warunki dla kupujących

UDZIAŁ W LICYTACJI

1.  Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń.

2.  Do wzięcia udziału w licytacji nie jest wymagana rejestracja ani wpłata wadium.

PROWADZENIE LICYTACJI I SPRZEDAŻ KONI

1.    Licytacja będzie prowadzona w walucie PLN. Minimalne postąpienie ustala się na poziomie 500 PLN (pięćset złotych).

2.    Każdy koń posiada cenę rezerwową. Cena ta nie będzie publicznie ogłaszana przed, po, ani w trakcie trwania aukcji. Każdy koń zostanie sprzedany po osiągnięciu ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone zostanie inaczej.

3.    Wylicytowana cena sprzedaży jest ceną netto, do której dodany zostanie stosowny podatek VAT (8%).

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia jakiejkolwiek oferty zakupu, a także do anulowania licytacji, bez podania przyczyny.

5.    W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej licytującymi, sporny koń poddany zostanie ponownej licytacji od najwyższej ceny niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty przez Organizatora.

6.    PZHK zastrzega sobie prawo wycofania z aukcji każdego konia przed lub w trakcie licytacji bez podania przyczyny.

OPISY I ZDROWIE

1.    Każdy koń oferowany do sprzedaży ma udokumentowane pochodzenie i jest wpisany lub spełnia warunki wpisu do Księgi Stadnej.

2.    Każdy koń oferowany do sprzedaży ma wykonany komplet badań klinicznych i zdjęć RTG.

3.    Na terenie imprezy dostępny będzie lekarz weterynarii, który na życzenie klienta udostępni w/w wyniki badań i zdjęcia RTG. Na życzenie i koszt klienta, będzie mógł też dokonać dodatkowej inspekcji oferowanych koni, wykonać badania kupno-sprzedaż oraz zdjęcia RTG kończyn.

OBOWIĄZKI NABYWCY

1.    Nabywca każdego konia ma obowiązek:

a.    natychmiast po wygraniu w licytacji lub uzyskaniu praw do zakupu podpisać formularz umowy kupna-sprzedaży przedstawiony przez PZHK.

b.    podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dokumenty potwierdzające prowadzenie legalnej działalności (dotyczy nabywców instytucjonalnych).

c.    wpłacić pełną kwotę zakupu (gotówką lub przelewem) na konto podane w fakturze proforma, w terminie siedmiu dni od daty licytacji. Przedłużenie terminu płatności może nastąpić wyłącznie na podstawie gwarancji bankowych przedstawionych przez nabywcę.

d.    na żądanie PZHK złożyć gwarancję pokrycia i pokryć wszelkie koszty związane z utrzymaniem koni po aukcji, wysyłką eksportową koni, w tym koszty badań i testów weterynaryjnych, koszty związane ze spedycją i odprawą celną koni, koszty wysyłki próbek krwi lub surowicy do laboratorium wykonującego badania, etc.

e.    odebrać na własny koszt każdego konia zakupionego na aukcji w terminie i w miejscu określonym przez wystawcę.

2.    Jeżeli nabywca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w powyższym punkcie:

a.    traci prawo do konia tak, jakby zrezygnował z kupna,

b.    każdy koń może zostać ponownie sprzedany. W każdym przypadku sprzedaż może odbyć się natychmiast lub w późniejszym terminie na licytacji publicznej lub w sprzedaży bezpośredniej.

3.    Prawo własności dotyczące zakupionych koni nie przejdzie na nabywcę, dopóki ten nie uiści pełnej kwoty zakupu łącznie z pozostałymi należnościami związanymi z niniejszymi warunkami lub innych należności wobec PZHK.

4.    Ryzyko związane z zakupionymi końmi przechodzi na nabywcę z chwilą podpisania kontraktu sprzedaży.

5.    Jeżeli nabywca odmówi uiszczenia zapłaty za jakiegokolwiek konia w terminie określonym w warunkach, PZHK lub wystawca mają prawo do zażądania płatności od nabywcy oraz do znalezienia i wykorzystania wszelkich legalnych środków, aby ją uzyskać.

6.    Odebranie zakupionego konia z miejsca licytacji może nastąpić jedynie w przypadku natychmiastowego uregulowania pełnej kwoty zakupu wpłatą gotówkową, czekiem potwierdzonym lub potwierdzonym przelewem na konto PZHK.

7.    Po zakończeniu licytacji zakupione konie przetransportowane zostaną do macierzystych stadnin, gdzie utrzymywane będą na ryzyko nabywcy i na koszt wystawcy do 30 dni po aukcji. Po tym terminie nabywca pokrywa koszty utrzymania w kwocie 40 PLN /dzień.

8.    Inne rozwiązania kwestii transportu lub utrzymania koni po terminie określonym w niniejszych Warunkach, nabywcy regulują na podstawie indywidualnych umów z wystawcami.

ZALECENIA DLA NABYWCÓW

1.    Zaleca się, aby każdy nabywca dokładnie obejrzał konie przed zakupem.

2.    Wszystkie konie sprzedawane są na warunkach określonych przez PZHK w niniejszych przepisach. Obowiązują wszystkie informacje i poprawki dotyczące danych w katalogu ogłaszane podczas prezentacji koni. Wszyscy nabywcy zobowiązani są do obecności na początku prezentacji danego konia, aby usłyszeć wszelkie dotyczące go ogłoszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONIE

1.    Wszystkie osoby przebywające na terenach aukcyjnych podczas trwania aukcji i imprez z nią związanych czynią to na własne ryzyko. Organizatorzy aukcji nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania aukcji lub imprez z nią związanych.

2.    Wystawca ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie koni w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyny, od momentu przyjazdu na miejsce aukcji i podczas całego pobytu na miejscu, chyba, że dany koń zostanie sprzedany, w wyniku czego ryzyko związane z końmi przechodzi na nabywcę z chwilą podpisania kontraktu sprzedaży.

3.    PZHK nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą podczas stacjonowania na terenie aukcji.

4.    PZHK nie odpowiada za żadne straty lub szkody wyrządzone przez jakiegokolwiek konia z powodu choroby, wypadku lub z innego powodu w trakcie przebywania na terenie aukcji.

5.    PZHK zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin poszczególnych lub wszystkich koni wwożonych i/lub stacjonujących na terenach aukcyjnych i do nie przyjęcia lub odizolowania każdego konia uznanego za nie nadającego się do sprzedaży z jakiegokolwiek powodu. PZHK nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z dokonaniem oględzin, wycofaniem lub odizolowaniem danego konia.